Dades clau sobre l’habitatge

Sant Sadurní d’Anoia té una població de 12.866 persones (2018). Des del 2007 la població s’ha incrementat en menys d’un 1% anual (unes 1.000 persones en total).

A cada llar hi viuen de mitjana 2,58 persones.

Evolució de la dimensió de les llars

Gairebé un 80% de les llars del municipi són de propietat respecte el 16% que són de lloguer.

Evolució del mercat del lloguer

El preu mig de la compra d’habitatge nou i de 2a mà se situa en 150.000€ (molt per sota de la província de Barcelona: 226.000€). El preu mig dels contractes de lloguer se situa entorn els 500€ mensuals.

En el municipi s’han construït 710 habitatges protegits al llarg dels anys. Un 13,8% ha estat de lloguer.

Un 50% de les llars no podrien accedir a un lloguer lliure en les condicions actuals. Els col·lectius que presenten més dificultat d’accés a l’habitatge són la gent jove, la gent gran que volen canviar a un habitatge més accessible i adaptat, les dones d’edat avançades que viuen soles, i les persones separades.

El parc d’habitatge existent és força jove. Malgrat el bon estat general, es detecten 16 edificis ruïnosos, 8 en estat dolent i uns 88 en estat deficient. Hi ha uns 142 edificis (1.224 habitatges) de PB+3 o més sense ascensor i 156 edificis (1.351 habitatges) amb mala accessibilitat.

Fins a 200 habitatges presenten indicis de desocupació.

Es calcula que hi ha uns 45-50 habitatges ocupats irregularment.